^Back To Top
  
  
  

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny 2022

 

 Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli Gminy Brzesko  w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2022 r. 

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola w okresie od 1 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. 

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola  wg. harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący do 30 kwietnia 2022 r., i podpisać porozumienie. 
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. W okresie od 16 maja do 31 maja 2022 r. przyjmowane będą zapisy dzieci  z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.   

 

Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny. 
 2. Grupa przedszkolna liczy 25 dzieci. 
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym – może dojść do łączenia dzieci z różnych grup dzieci zbliżonych wiekowo. 
 4. W tworzeniu grup uwzględniany będzie podział wiekowy - grupa 3-4 latków oraz 5-6 latków.

 

 

 1. Zasady odpłatności: 

Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie  z góry na 3 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie pracy w wyznaczonym okresie na konto danego Przedszkola. 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy. 

Pobyt dzieci odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.

Nie będzie zwrotu za pojedyncze, wybiórcze dni nieobecności dziecka. 

 1. Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 7 zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową). 
 2. Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
 3. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić.
 4. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Podczas pracy w okresie wakacyjnym w przedszkolu obowiązują nadal procedury dotyczące reżimu sanitarnego.

Harmonogram dyżurów

WNIOSEK O PRZYJCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY

Porozumienie w sprawie świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych

Życzenia

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.