^Back To Top
  
  
  

Rekrutacja 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Są zgodne z zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 30/2024  z dn.30 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2024/2025

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2024/2025

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. między 19 a 23 lutego 2024 r. włącznie;
  2. 2. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz zgodnie z harmonogramem opisanym w ust. 5.
  3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

l.p.

Kryteria brane pod uwagę

Ilość pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 573)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.573)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.573)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 573.)

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zagonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821 oraz z 2021r. poz.159)

 

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2017,  poz. 2454)

Lp


Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
 kryterium

1

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

  50

-

2

Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

 

  40

Zaświadczenia o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
– dotyczy obojga rodziców

3

Jeden pracujący/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

 

  30

Jak wyżej

4

Rodzeństwo w przedszkolu

  4

-

5

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

 

  3

-

6

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

  2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka
w przedszkolu

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko:

L.P.

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

 26.02. 2024 r.

 11.03. 2024 r.

od 29.04.2024 r.

do 07.05.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających
przez kandydatów spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


do 15.03.2024 r.

 


do 13.05.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


22.03.2024 r.


17.05.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli zapisania dziecka do  przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

  do 02.04.2024 r.

27.05.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


08.04.2024 r.

  03.06.2024

⇒ Dokumenty do pobrania - KLIKNIJ ⇐

 

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.