^Back To Top
  
  
  

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Realizowane programy

 

 

 

olbinica

 

 

 

 

wole wode1

 

2013-10-24 dkk

klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Administratorem  danych osobowych jest: 
 Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej  ,  adres siedziby:  ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko
Inspektorem Danych Osobowych jest:
Pani Małgorzata Domagała
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    nr telefonu 602363561
Celem przetwarzania danych jest: 
Prowadzenie czynności związanych z:                                                                                                                          - realizacją działań edukacyjnych                                                                                                                                    - zapewnieniem opieki , bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów                                                       - realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług przez Przedszkole                                                                       - kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka                             
 - podjęciem lub realizacją współpracy
Podstawa prawna przetwarzania:      
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Zebrane dane będą przechowywane do: 
ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane:
 tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa                                                                  
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dostęp do treści swoich danych
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Wniesienie skargi do UODO
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych j osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                          
Obowiązek podania danych
Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe ,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola
 

RODO

 

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, adres siedziby: ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych , Pani Małgorzata Domagała adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  nr telefonu 602363561

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Gminy w Brzesku, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

Adaptacja

  Pełna zrozumienia, otwarta postawa wobec waszego dziecka i miejsca, w którym przebywa, dobry przepływ informacji między wami a przedszkolem oraz ostrożność formułowaniu wszelkich sądów związanych z placówką to trzy filary powodzenia w przystosowaniu.

Przedstawimy kilka cennych rad, które mają na celu zminimalizowane stresu adaptacyjnego:

 1. Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je, życz miłego dnia i wyjdź;
 2. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami może wszystko wymusić;
 3. Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz mu dać malutki prezencik, ale nie może być to forma przekupywania;
 4. Nie wymuszaj na dziecku, aby zaraz po powrocie do domu opowiadało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres;
 5. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je tato, rozstania z tata są mniej bolesne;
 6. Prosimy!!! Nie płacz przy dziecku i nie okazuj zdenerwowania – to się udziela!!!
 7. PAMIĘTAJ!!!! Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!!!!

DZIECKO NADAJĘ SIĘ NA PRZEDSZKOLAKA GDY:

 1. Zostaję na trochę bez mamy;
 2. Potrafię się rozbierać i ubierać (jeszcze nie całkiem samodzielnie);
 3. Potrafię się sam załatwić (umiem zgłosić potrzebę fizyczną) i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga);
 4. Sam jem (chociaż nie robię tego szybko);
 5. Mówię zdaniami (choć to nie największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

CO BĘDZIE POTRZEBNE WASZEMU DZICKU
W PRZEDSZKOLU:

 1. Luźne spodnie lub spódniczka na gumce, bluza dresowa lub lekki sweterek – czyli ubiór bardziej wygodny niż elegancki;
 2. Kapcie( w żadnym wypadku klapki !!!)– najlepiej na rzepy;
 3. Ubrania z rozciągliwymi lub rozpinanymi dekoltami;
 4. Bieliznę i ubrania na zmianę (gdyby zdarzyła się „wpadka”)
 5. Ukochana przytulanka, dzięki której łatwiej będzie przeżyć rozstanie z rodzicami oraz czas odpoczynku w przedszkolu;
 6. Opakowanie husteczek higienicznych – 100 sztuk...

PAMIĘTAJ, ŻE PROCES ADAPTACYJNY, CHOĆ TRUDNY DLA WSZYSTKICH, KIEDYŚ SIĘ KOŃCZY. A  PO NIM TWOJE DZIECKO MA NOWYCH PRZYJACIÓŁ MOŻE NA CAŁE ŻYCIE, UCZY SIĘ NOWYCH RZECZY I JEST CIEKAWY ŚWIATA!

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Metody i formy pracy

METODY I FORMY PRACY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Okres przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to okres wzmożonej aktywności poznawczej, a także jest to czas konstruowania własnego ,,Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy więc dbać o jego rozwój i budować fundament do późniejszej nauki w szkole.
Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości nasi nauczyciele codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacają o nowatorskie toki metodyczne:
METODA Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ E.GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ:
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenia odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda ta ma wspomagać rozwój umiejętności matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami. Edukacja matematyczna metodą pani E.Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja m.in.: stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole, uodparnia je na sytuacje trudne, a także sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci.

METODA RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA:
U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno – ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, pantomima.

METODA CARLA ORFFA:
Głównym celem i zadaniem tej metody jest przede wszystkim wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju.

METODA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA:
Metoda ta wspomaga proces uczenia się poprzez ruch. Ćwiczenia zaproponowane przez autora metody poprawiają koncentrację i pozwalają jednocześnie uruchomić obie półkule mózgowe. Dzięki nim można rozciągać mięśnie i niwelować ich napięcie, co pozwala mózgowi wykorzystywać całą energię do przyswajania nowych informacji, czyli uczenia się. Ćwiczenia dr Denisona angażują między innymi obie strony ciała, skoordynowane ruchy gałek ocznych, rąk i nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE:
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka i terapia zaburzeń rozwoju, czyli doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, fizycznego, społecznego, poznanie własnego ciała. Stosując tę metodę dążymy do rozwoju świadomości schematu ciała, orientacji w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym, poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera, współdziałanie partnerstwa, emocji, opanowanie ich, własnej inwencji, pewności siebie, inicjatywy, spontaniczności ruchu i zachowań, sprawności ruchowej, wyobraźni, koncentracji uwagi sposobu komunikowania się, a także do integracji środowiska, w którym jesteśmy oraz umiejętności rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA:
elem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą. Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki zabawy są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS:
Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.

METODA IRENY MAJCHRZAK – ZABAWY Z LITERAMI:
Odimienna metoda nauki czytania stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci. Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia – „wizytówki”, a następnie imion znanych bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić, lecz również zobaczyć, że samo dziecko zostało przedstawione w kształcie liter, lub, że zostało schowane za zasłoną liter. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów, oraz liter alfabetu.

TECHNIKI PARATEATRALNE:DRAMA, PANTOMIMA, TEATRZYK KUKIEŁKOWY, PACYNKOWY:
Aktywność twórcza dziecka jest jego naturalną potrzebą biologiczną którą można wykorzystać tworząc odpowiednie sytuacje edukacyjne. Drama jest specyficzną metodą w nauczaniu i wychowaniu, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez działania w roli, poprzez uczestniczenie w fikcji dramatycznej, najczęściej improwizowanej lub opartej na tekście literackim.
Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie. Zabawa w teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy.

ZABAWY BADWCZE, DOŚWIADCZENIA, OBSERWACJE PRZYRODNICZE:
Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza, występuje ona w dwóch postaciach. Pierwsza to samodzielne odkrywanie. Dziecko ma tu pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest to uczenie się drogą prób i błędów, w którym narażone jest ono na wiele trudności i porażek. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.