^Back To Top
  
  
  

Wizja i misja

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 8. samodzielność,
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. zasady kultury współżycia, postępowania,
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
 4. wyrażania swoich uczuć;


Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,
 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 10. wspólnoty i solidarności w grupie,
 11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 14. nauki, informacji,
 15. badania i eksperymentowania,
 16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 17. oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 18. zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.