^Back To Top
  
  
  

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedszkola http://www.przedszkoleps.pl

Dane teleadresowe jednostki:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ

ul. Kasztelana Spytka 100
32-800 Brzesko
tel. 14 686-60-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2013-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podmiot zobowiązuje się w najbliższym czasie dostosować stronę internetowa do wymogów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-16

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Zaleśna 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 146866040

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej istnieje od 1958 roku. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku. Budynek i wnętrza nie są dostosowane dla osób sprawnych inaczej.

Dyżur wakacyjny

 

 

OGŁOSZENIE - DYŻUR WAKACYJNY 

 

Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej

w okresie od 01 lipca 2024 r. do15 lipca 2024r.

 

  1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola do 15 maja 2024 r. /wpis na listę/

 

  1. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.

 

  1. W okresie od 15 maja do 31 maja 2024 r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. 

 

Rodzice, którzy decydują się zapisać dzieci z naszego przedszkola do innych placówek zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organ Prowadzący dokonują zapisu w danej placówce samodzielnie w w/w terminie, bądź w terminie ustalonym przez daną placówkę. Harmonogram dyżuru wakacyjnego innych placówek zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 31/2024 z dnia 30.01.2024r. Burmistrza Brzeska.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie dyżurów wakacyjnych_Nr_312024pdf

WNIOSEK_O_PRZYJCIE_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA_

W_OKRESIE_WAKACYJNYM

 

 

RODO

 

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, adres siedziby: ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych , Pani Małgorzata Domagała adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  nr telefonu 602363561

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Gminy w Brzesku, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Administratorem  danych osobowych jest: 
 Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej  ,  adres siedziby:  ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko
Inspektorem Danych Osobowych jest:
Pani Małgorzata Domagała
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    nr telefonu 602363561
Celem przetwarzania danych jest: 
Prowadzenie czynności związanych z:                                                                                                                          - realizacją działań edukacyjnych                                                                                                                                    - zapewnieniem opieki , bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów                                                       - realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług przez Przedszkole                                                                       - kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka                             
 - podjęciem lub realizacją współpracy
Podstawa prawna przetwarzania:      
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Zebrane dane będą przechowywane do: 
ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane:
 tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa                                                                  
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dostęp do treści swoich danych
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Wniesienie skargi do UODO
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych j osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                          
Obowiązek podania danych
Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe ,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola
 

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.