^Back To Top
  
  
  

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedszkola http://www.przedszkoleps.pl

Dane teleadresowe jednostki:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ

ul. Kasztelana Spytka 100
32-800 Brzesko
tel. 14 686-60-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2013-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podmiot zobowiązuje się w najbliższym czasie dostosować stronę internetowa do wymogów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-16

Data ostatniego przeglądu deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Zaleśna 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 146866040

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej istnieje od 1958 roku. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku. Budynek i wnętrza nie są dostosowane dla osób sprawnych inaczej.

Dyżur wakacyjny

Dyżur Wakacyjny 2023r. - kliknij w link

 

Dyżur wakacyjny

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli Gminy Brzesko  

w okresie wakacyjnym od 3 lipca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2023r. 

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola

w okresie od 3 lipca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. 

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola  wg. harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący do 30 kwietnia 2023 r. 
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. W okresie od 15 maja do 31 maja 2023 r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji i podpisanie porozumienia.   

 Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny. 
 2. Grupa przedszkolna liczy do 25 dzieci. 
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym – może dojść do łączenia dzieci z różnych grup dzieci zbliżonych wiekowo. 
 4. W tworzeniu grup uwzględniany będzie podział wiekowy - grupa 3-4 latków oraz 5-6 latków.
 5. Zasady odpłatności: 

Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym prosimy Rodziców o opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie  z góry w pierwszych 3 dniach dyżuru w wyznaczonym okresie na konto danego Przedszkola. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy. 

Pobyt dzieci odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
Nie będzie zwrotu za dni nieobecności dziecka. 

 1. Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10 zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową). 
 2. Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
 3. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić, składając aktualne dokumenty.
 4. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

WNIOSEK O PRZYJCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY - KLIKNIJ

 

RODO

 

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, adres siedziby: ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych , Pani Małgorzata Domagała adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  nr telefonu 602363561

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Gminy w Brzesku, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5) Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

 

klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Administratorem  danych osobowych jest: 
 Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej  ,  adres siedziby:  ul. Kasztelana Spytka 100 32-800 Brzesko
Inspektorem Danych Osobowych jest:
Pani Małgorzata Domagała
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    nr telefonu 602363561
Celem przetwarzania danych jest: 
Prowadzenie czynności związanych z:                                                                                                                          - realizacją działań edukacyjnych                                                                                                                                    - zapewnieniem opieki , bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów                                                       - realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług przez Przedszkole                                                                       - kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka                             
 - podjęciem lub realizacją współpracy
Podstawa prawna przetwarzania:      
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Zebrane dane będą przechowywane do: 
ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane:
 tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa                                                                  
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dostęp do treści swoich danych
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Wniesienie skargi do UODO
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych j osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                          
Obowiązek podania danych
Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe ,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola
 

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Copyright © 2023. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.